Thành vien ban quản trị
Charles C. Masten [bio]
Chủ tịch
Tổng Thanh Tra, Sở Lao Động Mỹ (đã nghỉ hưu)
 
James Oldham [bio]
Phó Chủ Tịch
Trung Tâm Luật Đại Học Georgetown
 
Margaret Blair [bio]
Trưởng Phòng Tài Chánh
Giáo Sư Luật, Đại Học Vanderbilt
 
Mark Jaeger [bio]
Thư ký
Phó chủ tịch cấp cao, Tổng thư ký & thư ký, Jockey International
 
Avedis H. Seferian, Esq. [bio]
Chủ Tịch Kiêm Giám Đốc Điều Hành
 
William S. Reese [bio]
Chủ Tịch Kiêm Giám Đốc Điều Hành, International Youth Foundation
 
Holly Wise [bio]
Giám Đốc, Wise Solutions LLC
 
Jeff Streader [bio]
Người sáng lập, Go Global Retail
 
Michael Gilson [bio]
Giám đốc điều hành, Cormac Advisory Services LLC
 
Francisco Fuentes [bio]
Phó Chủ tịch-Quản lý rủi ro
Tailored Brands, Inc. 
 
Dr. Sudha K. Haley  [bio]
Phó Chủ tịch & Giám đốc Lập pháp, Liên bang Maryland,
National Active & Retired Federal Employees (NARFE) Association