Thông tin về các công ty Giám sát

Bấm vào đây để xem danh sách các công ty giám sát hiện tại.

Phần lớn các cuộc đánh giá chứng nhận WRAP được thực hiện bởi các đối tác đánh giá của WRAPs, tất cả đều là các công ty giám sát của bên thứ ba được công nhận, nơi các đánh giá viên những người thực hiện đánh giá WRAP phải đáp ứng yêu cầu công nhận khắt khe và trải qua một khóa đào tạo 5 ngày tiến hành bởi WRAP và tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng hai năm một lần. WRAP đã có chính sách cho các đối tác giám sát, các yêu cầu như sau::

Sự độc lập

  Giám sát và những người được chỉ định (người đứng đầu / nhân viên người sẽ có liên quan trực tiếp trong hoạt động đánh giá WRAP) không thể sở hữu bất kỳ lợi ích tài chính nào (bao gồm nhưng không giới hạn vốn sở hữu, nợ, hay tài sản) kể cả đại diện pháp luật, danh nghĩa, thành viên, làm việc hay là đại diện lợi ích hay là có liên quan đến công ty hay nhà máy tham gia chương trình chứng nhận WRAP.
       
  Công ty giám sát và người được chỉ định không thể trực tiếp hay gián tiếp liên quan về mặt pháp lý hay năng lực gia đình cho các cơ sở và công ty tham gia chương trình chứng nhận WRAP..
     
  Công ty giám sát và nhân viên chỉ định của họ đều bị cấm tiếp nhận, bất cứ lúc nào, bất kỳ khoản chi trả hoặc hứa hẹn chi trả vượt ra ngoài lệ phí kiểm tra hợp lý thương lượng với một nhà máy. Điều này không loại trừ việc công ty giám sát từ khi nhận được phí bổ sung cho việc điều tra hợp pháp thêm.
     

Kỹ năng (với tôn trọng từng quốc gia tìm chứng nhận)

Kiến thức làm việc về Nguyên Tắc WRAP và thông tin trong Sổ Tay Nhà Máy, Bộ Nhà Máy Tự Đánh Giá và Sổ Tay Hướng Dẫn WRAP
   
Kiến thức làm việc về luật và qui định áp dụng cho các loại có liên quan của các cơ sở sản xuất của thẩm quyền cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực::
        Lao động (tất cả luật và qui định áp dụng về việc làm của nhân viên và quan hệ lao động)  
        An toàn lao động, sức khỏe, vệ sinh  
        Tác động môi trường  
        Xuất nhập khẩu  
     
Kiến thức làm việc của các ngôn ngữ bản địa nơi nhà máy đặt trụ sở và các ngôn ngữ chiếm ưu thế được sử dụng bởi các nhân viên của mình. Công ty giám sát phải bao gồm ít nhất một cá nhân với khả năng ngôn ngữ này trên mỗi chỗ giám sát.  
     
Kinh nghiệm và kiến thức làm việc của thực tế tại một nhà máy sản xuất. Công ty giám sát phải bao gồm ít nhất một cá nhân với kinh nghiệm này trên mỗi chỗ lần giám sát.  
 
TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU
      3 năm kinh nghiệm đánh giá (được kiểm chứng)
      Các công ty có uy tín vững chắc
      Các chứng nhận khác (trong lĩnh vực quản lý hệ thống)
 
Các tổ chức quan tâm để trở thành công ty giám sát WRAP nên liên hệ Quản Lý Tuân Thủ Cấp Cao của WRAP (Srishti Sharma; ssharma@wrapcompliance.org).