Chương trình chứng nhận
WRAP là chương trình chứng nhận độc lập lớn nhất thế giới tập trung chủ yếu vào quần áo, giày dép, và phân khúc sản phẩm may

Trở thành nhà máy chứng nhận WRAP không chỉ đơn giản là vượt qua được cuộc đánh giá. Chúng tôi có một cách tiếp cận hợp tác để xác nhận việc tuân thủ trách nhiệm xã hội trong đó chúng tôi làm việc với nhà máy để đảm bảo rằng họ tuân thủ với 12 nguyên tắc của chúng tôi. Điều này không yêu cầu, tuy nhiên, tất cả các cơ sở của chúng tôi tích cực tham gia vào quá trình và xem nó là hệ thống quản lý hiệu quả được duy trì để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu được đáp ứng

Click here to read Frequently Asked Questions about our certification program.

 

QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN

 

1. Đăng ký

Nhà máy đăng ky thong tin cơ bản với WRAP và trả phí đăng ký là US$1,195

Click here to submit an application

 

2. Tự đánh giá

Nhà máy hoàn tất bản tự đánh giá chứng tỏ rằng nhà máy đã áp dụng việc tuân thủ trách nhiệm xã hội ít nhất là 90 ngày (cho nhà máy mới đăng ký; nhà máy đăng ký lại được mong đợi tuân thủ trong suốt quá trình chứng nhận). Chúng tôi cung cấp các tài liệu cho nhà máy sử dụng trong quá trình tự đánh giá
           
Pre-Audit
Self-Assessment
  
Sổ tay
  
Phân tích rủi ro
Working Hours
Action Plan
 
 

3. Giám sát

Sau khi đăng ký, nhà máy chọn tổ chức giám sát được WRAP phê duyệt để thực hiện đánh giá nhà máy dựa trên 12 nguyên tắc WRAP. Việc đánh giá phải hoàn tất trong vòng 6 tháng kể từ ngày trả phí đăng ký để tránh phải đăng ký lại.  

Bấm vào đây để xem danh sách các đơn vị giám sát

 

4. Đánh giá

WRAP sẽ xem xét báo cáo đánh giá của đơn vị giám sát và quyết định cấp chứng nhận hay không. Nếu WRAP quyết định không cấp chứng nhận, nhà máy sẽ được thông báo những hành động khắc phục phải làm và đơn vị giám sát sẽ tiến hành đánh giá lần nữa. Nếu nhà máy không tiến hành khắc phục trong chu kỳ thời gain sáu tháng, sẽ phải trả phí đăng ký lại

 

5. Chứng nhận

Có 3 loại chứng nhận – Bạc Kim, Vàng và Bạc. Giấy chứng nhận được cấp cho một nhà máy được xác định bởi WRAP và phụ thuộc vào mức độ mà đánh giá tuân thủ đầy đủ và cam kết của quản lý tuân thủ các nguyên tắc WRAP.

*Tất cả nhà máy có thể được đánh giá sau chứng nhận ngẩu nhiên, không báo trước trong suốt thời gian có chứng nhận.

CÁC CẤP ĐỘ CHỨNG NHẬN

BẠCH KIM (có giá trị 2 năm)

Chứn nhận Bạch Kim chỉ cấp cho nhà máy nào đã ban hành hồ sơ giấy tờ về tuân thủ hoàn toàn về trách nhiệm xã hội với WRAP. Để được xếp hạng, nhà máy phải chứng minh tuân thủ hoàn toàn với 12 nguyên tắc WRAP cho 3 chu kỳ chứng nhận liên tục, không có khoảng đứt đoạn giửa các chu kỳ chứng nhận và không có các vấn đề không phù hợp tại bất kỳ lần đánh giá nào

VÀNG (có giá trị 6 tháng)

Chứng chỉ Vàng được trao cho các nhà máy để chứng minh sự tuân thủ đầy đủ với 12 nguyên tắc WRAP của trong một cuộc đánh giá

BẠC (có giá trị 6 tháng)