Các Hiệp hội Công nghiệp Thời trang Hoa Kỳ (USFIA) is dedicated to fashion made possible by global trade. represents textile and apparel brands, retailers, importers, and wholesalers based in the United States and doing business globally; working to eliminate tariff and non-tariff barriers that impede the industry’s ability to trade freely and create economic opportunities in the United States and abroad with the goal of doing what we can to make the world a better place for our customers, our colleagues, and our suppliers.

Được thành lập vào năm 1989, USFIA hoạt động để loại bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan cản trở khả năng thương mại tự do và tạo việc làm của ngành công nghiệp thời trang tại Hoa Kỳ. Vào năm 2021, USFIA đặt tên cho WRAP là Nhà tài trợ Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của mình, tìm cách mở rộng hợp tác và giao tiếp trong không gian may mặc của Hoa Kỳ.

GẦN