Đào tạo nhân viên tuân thủ

Khóa học này là một giới thiệu lý tưởng về kiểm toán tuân thủ xã hội. Nó dành cho những nhân viên đã có kiến thức cơ bản về quy trình đánh giá và đang tìm cách thiết lập hoặc quản lý một chương trình tuân thủ trong công ty của họ.

Đào tạo CTPAT

Đối tác Thương mại Hải quan Chống Khủng bố (CTPAT) là một chương trình của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) trong Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. WRAP hỗ trợ cơ sở sản xuất tuân thủ các yêu cầu của chương trình CTPAT nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng, xác định các lỗ hổng bảo mật và tạo điều kiện thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

CTPAT cho quản lý

Đây là phiên bản điều hành của khóa học CTPAT cả ngày. Nó tập trung vào các nhân viên cấp cao làm việc với hoặc quản lý an ninh chuỗi cung ứng.

Đào tạo Đánh giá Rủi ro Trực tuyến

Đánh giá rủi ro là một phần cơ bản của tuân thủ xã hội, đó là lý do tại sao chúng tôi thiết kế một chương trình đào tạo theo yêu cầu, dễ tiếp cận có thể hỗ trợ các bên liên quan trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Giới thiệu về ESG

Nhiều công ty đang tiến về phía trước với các sáng kiến chính thức về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Các chương trình này thường xác định các mục tiêu cụ thể và theo dõi (và trong một số trường hợp là báo cáo) tiến trình của chúng.

Chương trình nâng cao nhận thức về WRAP

Các khóa đào tạo nâng cao nhận thức chung của chúng tôi giới thiệu các bên liên quan hiện tại và tương lai tham gia chương trình tuân thủ xã hội của chúng tôi.

GẦN